ÂRİFLERİN MENKIBELERİ 1. CİLT

Ünlü Evliyâların hayat hikâyeleri, özlü, veciz, hikmet dolu sözleri, tasavvuf hakkındaki görüşleri, tarikat silsileleri ve yer yer dinî, tasavvufî hi¬kâyeleri anlatılmaktadır.
Dört ciltten oluşan bu eser, menkıbeler, hikmetli sözler ve İslâmın in¬celiklerini anlatan bir tasavvuf kitabıdır.

CİLÂÜ’L HÂTIR

Cilâü’l-hâtır, Abdulkadir Geylânî’nin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu ’r-rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-rabbânî’nin âdeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yâni sohbetlerden oluşmaktadır. Bu vaaz ve sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir.

MÜZEKKİN’İ NÜFUS

Nefis terbiyesini bütün kavramlarıyla ele alan, seyr ü sülûk yollarında rehberlik eden pratik bir İslam ahlak kitabı.
Tasavvuf ehlinin ahlakını tüm halkın anlayabileceği şekilde anlatan, İslâm ahlakını pratik bir şekilde öğreten el kitabı.

YOL GİDENLERİN KLAVUZU

İmam Gazâli (KS) bu risâleyi hak ve gerçeği arayanların yapışıp tutunmaları ve sülûklarını (kulluk vazifelerini) sağlıklı bir şekilde tamamlamaları için yazdığını belirtip şöyle söylemiştir.
Allah teâlâ’ya hamd olsun. O, dostlarının kalplerini kendi sevgisinin ateşiyle yakmış, ruhların kendisiyle buluşmanın ve kendi zatını müşâhede etmenin iştiyakıyla mest etmiş, gözlerini ve zihinlerini kendi azamet ve rahmetinin eserlerini görüp mütalaa etmekle meşgul etmiştir. Bunlar, O’nun büyüklüğünü düşünmenin verdiği lezzet ve hayretle yaşarlar ve bu âlemde yalnız O’nun güzelliğini görür ve O’nun sevgisini duyarlar. Gözlerine güzel suretler ilişirse, zihinleri hemen musavviri (o suretleri yapan ve yaratanı) görür, kulaklarına tatlı nağmeler gelirse, kalpleri hemen O’nun sevgisiyle coşar. Dış dünyaya açılan gözleri ve kulakları da O’ndan başkasına kapalıdırlar. O bunları kendisi için seçmiş ve erişilmez bir mutluluğa mazhar kılmıştır.

AVÂRİFÜ’L MEÂRİF

Eser, hakiki sûfilerin, mukarrabûn makâmında olan velilerin, Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin hakiki vârisi olan ehlullahın, Kitab ve Sünnet üzere kurulmuş, itikad, ibâdet, edeb, hâl ve yollarını anlatmaktadır.

FÜTÛHU’L – GAYB

Abdülkâdir Geylânî’nin (ks) sohbet ve vaazlarının derlendiği bir eser olan Fütûhu’l-gayb, rıza, teslimiyet, şikâyeti terk, iradeyi terk, nefse, hevâya ve şeytana ittiba etmemek, sabır, şükür, fenâ, zühd, tevekkül vs. tasavvufî kavramları açıklamakta ve sâliklere yol göstermektedir.