CİLÂÜ’L HÂTIR

Cilâü’l-hâtır, Abdulkadir Geylânî’nin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu ’r-rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-rabbânî’nin âdeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yâni sohbetlerden oluşmaktadır. Bu vaaz ve sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir.

GUNYET’ÜT TÂLİBİN

Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.

FÜTÛHU’L – GAYB

Abdülkâdir Geylânî’nin (ks) sohbet ve vaazlarının derlendiği bir eser olan Fütûhu’l-gayb, rıza, teslimiyet, şikâyeti terk, iradeyi terk, nefse, hevâya ve şeytana ittiba etmemek, sabır, şükür, fenâ, zühd, tevekkül vs. tasavvufî kavramları açıklamakta ve sâliklere yol göstermektedir.