EVRÂD-I BAHÂİYYE

Bahâeddin Şah-ı Nakşıbend Hazretleri tarafından Peygamber Efendimiz’in (asm) duâlarının özel bir düzenleme ile bir araya getirilmesinden meydana gelmiş olan bu yüksek evrad, çok geniş bir niyazı ve çok kudsî bir yalvarışı ifade eder. Dualarının hemen tamamı ayet ve hadis-i şeriflerde mevcuttur.

EVRÂD-I KADİRİYYE ve ŞERHİ

Bu vird, içerisinde Kur’an-ı Kerim’den âyetler, hadis-i şerifler ve salâtu selâm bulunan Kadirî evrâd-ı şerifi Gavs’ul-â’zam Abdulkadir Geylani hazretleri tarafından tertiplenmiş bir virddir. Kadirî dergâhlarında zikrullaha başlanılmadan önce okunmakta olup, vakit namazlarından sonra veya günün herhangi bir zamanında da okunması için müridlere telkin ve talim olunmuş bir virddir.

EVRÂD-I FETHİYYE ve ŞERHİ

FETHİYYE-İ ŞERİFE’yi
ŞEYH SEYYİD ALİYYÜL – HEMADANİ (K.S) hazretleri, o çağların evliyalarının ulularından 1400 kadar velinin devam etmek sureti ile velâyet rütbesine ulaştıkları dualardan ve evrâd-ı şerifelerden derlemişlerdir…
Fethiyye evrâdına devam edenler üzerine, Cenâb-ı Hak hayır ve bereket kapılarını açar, en kuvvetli ve şerli olan cinlerden emin olurlar.
Fethiyye evrâdı, sabah namazından sonra okunur. Cemaatle okunduğu takdirde zikir halkası teşkil olunur ve güzel sesli bir kişi tarafından okunur. Bittikten sonra hazır bulunanlar zevk ve şevk ile ve rûhani cezbe içinde zikrullâh ile meşgul olurlar.

Bu evrâd-ı şerifeye devam edenlerin, Allahu teâlânın inayeti ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin himem-i ruhaniyyeti ve bu evrâdı daha önce okuyan zevat-ı âlişanın ve hak velilerinin kudsî nefesleri berekâtiyle çok faydalanacakları ve özellikle Esmâ-i Hüsnadan feyiz alacakları meşayih-i kirâm ve ulema-i izam tarafından temin ve tavsiye edilmiştir.
Cenab-ı Hak, cümlemizi onların feyizlerinden yararlandırsın.